پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) براساس مدلUTAUT در دهیاران …

با تأییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشد خانم لیلا منتظری در رشته : مدیریت دولتی گرایش منابع انسانیتحت عنوان : پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) براساس مدلUTAUT در دهیاران استان گیلانبا حضور استاد راهنما، استاد (استادان) مشاور و هیأت داوران در دانشگاه آزاد اسلامی- واحد رشت در تاریخ / […]