دسترسی به منابع مقالات : بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ارزشگذاری بیش از حد در شرکت‌های پذیرفته شده در …

شمار و ماهیت یافته‌های شناسایی شده از طریق برنامه‌های بررسی کیفیت داخلی مؤسسات می تواند نشانگر کیفیت حسابرسی باشد. این شاخص می تواند در طی زمان اطلاعات مقایسه‌ای برای ارزیابی سمت وسوی تلاش‌های مؤسسه برای بهبود کیفیت حسابرسی را ارائه کند. افزون براین، داشتن یافته‌های فراوان داخلی به همراه راه‌حل‌های مناسب، می تواند روش کاملی […]

تاثیر تغییر هیئت مدیره بر رابطه میان صورت های مالی …

این فرضیه به نقشی اشاره دارد که حسابرس در کاهش مسائل و خطرات نادیده گرفتن اصول اخلاقی ایفا می کند. طبق فرضیه نمایندگی حسابرس در چارچوب روابط بین نماینده- مالک بخش لاینفک سازوکاری قراردادی است که برای کنترل و نظارت بر هزینه های نمایندگی مدیر ایجاد می شود . هنگامی که نماینده (مدیر) نسبت به […]

تاثیر تغییر هیئت مدیره بر رابطه میان صورت های مالی …

۱-۶-۱) اهداف آرمانی و کلی……………………………………………………………………………………………..۹۱-۶-۲) اهداف ویژه …………………………………………………………………………………………………………۹۱-۶-۳) اهداف کاربردی…………………………………………………………………………………………………….۹۱-۷) فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۱۰۱-۸) روش انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۱۰۱-۹) کاربردهای متصور از تحقیق……………………………………………………………………………………….۱۱۱-۱۰) قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………….۱۱فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق۱-۲) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………..۱۳بخش اول ) تجدید ارائه صورت های مالی۲-۲) صورت های مالی ……………………………………………………………………………………………………..۱۳۲-۳) تجدید ارائه صورت های مالی…………………………………………………………………………………….۱۵۲-۳-۱) استانداردهای حسابداری در خصوص تجدید ارائه صورت های […]

تاثیر تغییر هیئت مدیره بر رابطه میان صورت های مالی …

این تحقیق بر تاثیر تغییرات هیئت مدیره بر رابطه بین صورت های مالی اصلاح شده و حق الزحمه های حسابرسی تمرکز خواهد کرد.۱-Park and Wu۱-۴) چارچوب نظری تحقیقاین تحقیق واکنشی مستقیم به تحقیق فلدمن و همکاران (۲۰۰۹) می باشد که تاثیرات تعدیل تغییر مدیر عامل و مدیر مالی ارشد را بر رابطه بین صورت های […]