پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) براساس مدلUTAUT در دهیاران …

تئوری عمل مستدل (TRA ) توسط «مارتین فیشبن[۳۲]» و «ایسک اجزن[۳۳]» در سال ۱۹۷۵ برای آزمون رابطه میان نگرشها و رفتار مطرح شد. بر اساس این نظریه، رفتار تحت تأثیر تمایلات و تمایلات نیز متأثر از نگرش به فناوری است. نگرشها و هنجارهای ذهنی شاخص اصلی رفتاری فرد به شمار می‌روند. این به آن معناست که […]

پژوهش دانشگاهی – ادراکات مصرف کننده از الزامات و پیامدهای مسئولیت اجتماعی سازمان- قسمت ۲۴

اصول اخلاقی در انتخابمصرف کننده :رویکردمدلسازی چند متغیره متغیرهای این پژوهش عبارتنداز :نیت رفتاری (متغیرمستقل)،نگرش (متغیروابسته) ،کنترل رفتاری ادراک شده (متغیروابسته)،تعهد اخلاقی (متغیروابسته) ، هویت از خویش (متغیر وابسته) .این پژوهش به طور فزاینده به افزایش تقاضا برای انتخاب‌هایاخلاقی در بازارجهانی اشاره می کند. برای آزمودن اهمیت و کشفارتباط بین فاکتورهای مهم اثرگذار برانتخاب مصرف‌کننده […]