تاثیر تغییر هیئت مدیره بر رابطه میان صورت های مالی …

این فرضیه به نقشی اشاره دارد که حسابرس در کاهش مسائل و خطرات نادیده گرفتن اصول اخلاقی ایفا می کند. طبق فرضیه نمایندگی حسابرس در چارچوب روابط بین نماینده- مالک بخش لاینفک سازوکاری قراردادی است که برای کنترل و نظارت بر هزینه های نمایندگی مدیر ایجاد می شود . هنگامی که نماینده (مدیر) نسبت به […]

مقاله دانشگاهی – تاثیر تغییر هیئت مدیره بر رابطه میان صورت های مالی …

۲-۱۰-۴) اهداف و رهبری استراتژیک…………………………………………………………………………………۶۴۲-۱۰-۵) کمیته استراتژی…………………………………………………………………………………………………..۶۶۲-۱۰-۶) کمیته حسابرسی………………………………………………………………………………………………….۶۷۲-۱۰-۷) نقش مدیر عامل و دیگر مدیران ارشد اجرایی……………………………………………………….. ۶۸۲-۱۰-۸) مقایسه تغییرات اعضای هیئت نظارت با تغییرات اعضای هیئت اجرایی…………………….. ۶۸بخش پنجم ) مدیریت۲-۱۱) مدیریت و تحول سازمانی………………………………………………………………………………………..۷۱۲-۱۱-۱) تحول سازمانی……………………………………………………………………………………………………۷۲۲-۱۱-۲) نقش مدیریت و نیروی انسانی در تحول سازمانی……………………………………………………۷۳۲-۱۱-۳) نظارت و کنترل به عملکرد مدیران………………………………………………………………………..۷۶۲-۱۱-۴) جلب مشارکت کارکنان […]