بررسی موانع پیاده‌سازی تجارت الکترونیکی کالاهای ورزشی در استان آذربایجان‌شرقی- قسمت ۶

فرضیههای تحقیق:موانع فرهنگی- اجتماعی در پیادهسازی تجارت الکترونیکی کالاهای ورزشی تأثیر دارند.موانع فنی در پیادهسازی تجارت الکترونیکی کالاهای ورزشی تأثیر دارند.موانع اقتصادی در پیادهسازی تجارت الکترونیکی کالاهای ورزشی تأثیر دارند.موانع سیاسی در پیادهسازی تجارت الکترونیکی کالاهای ورزشی تأثیر دارند.موانع مدیریتی و سازمانی در پیادهسازی تجارت الکترونیکی کالاهای ورزشی تأثیر دارند.موانع قانونی- مقرراتی در پیادهسازی تجارت […]

بررسی رابطه بین چرخه ی عمر با ساختار سرمایه شرکت های صنعت خودرویی پذیرفته …

فصل اول: کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………….۲۳۱ – مقدمه …………………………………………………………………………………………………………۲۴۱- ۲- بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………..۲۴۱- ۳- اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………۲۷۱- ۴ – اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………….۲۸۱-۴-۱- هدف اصلی…………………………………………………………………………………………..۲۸۱-۴-۲-اهداف فرعی ………………………………………………………………………………………….۲۸۱- ۵ – سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………….۲۹۱-۵ – ۱- سوال اصلی…………………………………………………………………………………………..۲۹۱-۵-۲- سوالات فرعی…………………………………………………………………………………………۲۹۱-۶ – تعریف واژگان عملیاتی…………………………………………………………………………………………۳۰۱ -۷ – قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۳۲۱-۷-۱- قلمرو موضوعی……………………………………………………………………………………….۳۲۱-۷-۲- قلمرو زمانی……………………………………………………………………………………………۳۲۱-۷-۳- قلمرو مکانی…………………………………………………………………………………………..۳۲ جامعه آماری تحقیق…………………………………………………………………………………………..۳۲روش شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………………..۳۳۱-۹-۱- از نظر هدف…………………………………………………………………………………………..۳۳۱-۹-۲- از نظر روش…………………………………………………………………………………………..۳۳ ابزارهای […]