مقاله علمی با منبع : بررسی تاثیر استقرار سیستم مدیریت ریسک به روش FMEA در واحد تدارکات کالا و …

آنالیز درخت خطا توسط H.R. Watson در سال ۱۹۶۲ و درآزمایشگاه های تلفن Bell و به درخواست نیروی هوایی آمریکا برای مطالعات قابلیت اطمینان و ایمنی سیستم های موشکی بالستیک بین قاره ای طرح ریزی شد .روش آنها برای تشریح و توصیف تجهیزات داده پردازی و همچنین تجزیه و تحلیل منطقی خطاهای آن مورد استفاده […]