تاثیر تغییر هیئت مدیره بر رابطه میان صورت های مالی …

این فرضیه به نقشی اشاره دارد که حسابرس در کاهش مسائل و خطرات نادیده گرفتن اصول اخلاقی ایفا می کند. طبق فرضیه نمایندگی حسابرس در چارچوب روابط بین نماینده- مالک بخش لاینفک سازوکاری قراردادی است که برای کنترل و نظارت بر هزینه های نمایندگی مدیر ایجاد می شود . هنگامی که نماینده (مدیر) نسبت به […]

تاثیر تغییر هیئت مدیره بر رابطه میان صورت های مالی …

۱-۶-۱) اهداف آرمانی و کلی……………………………………………………………………………………………..۹۱-۶-۲) اهداف ویژه …………………………………………………………………………………………………………۹۱-۶-۳) اهداف کاربردی…………………………………………………………………………………………………….۹۱-۷) فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۱۰۱-۸) روش انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۱۰۱-۹) کاربردهای متصور از تحقیق……………………………………………………………………………………….۱۱۱-۱۰) قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………….۱۱فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق۱-۲) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………..۱۳بخش اول ) تجدید ارائه صورت های مالی۲-۲) صورت های مالی ……………………………………………………………………………………………………..۱۳۲-۳) تجدید ارائه صورت های مالی…………………………………………………………………………………….۱۵۲-۳-۱) استانداردهای حسابداری در خصوص تجدید ارائه صورت های […]

تاثیر تغییر هیئت مدیره بر رابطه میان صورت های مالی …

این تحقیق بر تاثیر تغییرات هیئت مدیره بر رابطه بین صورت های مالی اصلاح شده و حق الزحمه های حسابرسی تمرکز خواهد کرد.۱-Park and Wu۱-۴) چارچوب نظری تحقیقاین تحقیق واکنشی مستقیم به تحقیق فلدمن و همکاران (۲۰۰۹) می باشد که تاثیرات تعدیل تغییر مدیر عامل و مدیر مالی ارشد را بر رابطه بین صورت های […]