بررسی راهکارهای مناسب جهت بهینه سازی مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم …

در بخش بعدی، الگوریتم خود تثبیتی کاملا توزیع شده ای را برای بهینه سازی طول عمر در شبکه حسگر بی سیم ارائه می کنیم. ابتدا روی فرمولاسیون حالت قانونی تمرکز می کنیم و سپس الگوریتم را ارائه می کنیم که شامل تنها دو قاعده می باشد و اثبات های صحت را ارائه می کنیم.۴-۶ فرمولاسیون […]