مقاله علمی با منبع : ارزیابی تأثیر درآمدهای ناشی از زکات بر مصرف کلان در اقتصاد ایران- قسمت …

(۲- ۱۲ Yda= my – zY –v(muzakki) (از ۳معادله های بالا حاصل می‌گردد:C= c + c Yda +c Ydb(۲-۱۳) [ C=c+a(my-zy-Vy)+b[(1-m)y+zy+vy(۲-۱۴) C=c+amy- azy- avy+ By- bmy bzy + bvبر طبق گفته کینز(۱۳۹۶)، تابع مصرف نقش محوری در بحث‌های اقتصادی دارد و این نظریه نقش مهمی را در تجزیه و تحلیل‌های کلان ایفا می‌کند. کینز برای این […]

ارزیابی تأثیر درآمدهای ناشی از زکات بر مصرف کلان در اقتصاد ایران- قسمت …

این نظریه چنین استدلال می‌کند که مصرف جاری نه تنها به درآمد جاری بلکه به درآمد گذشته نیز بستگی دارد و الگوی مصرفی افراد با توجه به حداکثر درآمد آنان شکل می‌گیرد. اگر درآمد جاری، در مقایسه با گذشته کاهش یابد، در این صورت مصرف کنندگان میزان مصرف خود را به اندازه کاهش درآمد کاهش […]