منابع مقالات علمی : بررسی تاثیر استقرار سیستم مدیریت ریسک به روش FMEA در …

رشد کسب و کار از طریق ریسک پذیری ریسک پذیری قسمت جدایی ناپذیر هر کسب و کاری است. همچنان که دکتر پیتردراکر در دهه ۱۹۷۰ عنوان کرد، “فعالیت اقتصادی یعنی بکارگیری منابع کنونی برای کی آینده نامطمئن”. تنها چیزی که در مورد آینده قطعی است، عدم اطمینان و ریسک است. بررسیهای تاریخی که توسط دکتر […]