پژوهش دانشگاهی – رابطه عوامل شناختی توانمندسازی با ساختار سازمانی در بین مدیران آموزش و …

۲-۱۵-۳- مدل مالاک و کارزتدمالاک و کارزتد توانمندسازی را به عنوان مفهومی گسترده تر از مدیریت مشارکتی در نظر گرفته‌اند.آنها با تاکید بر فرهنگ سازی و نقش مدیران در توانمندی کارکنان ، توانمندسازی را شامل چهار بعد می دانند:۱- رفتاری که به صورت درونی برانگیخته شود که منجربه۲- توجیه درونی کارهای انجام شده گرددو بر […]