دسترسی به منابع مقالات : بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ارزشگذاری بیش از حد در شرکت‌های پذیرفته شده در …

شمار و ماهیت یافته‌های شناسایی شده از طریق برنامه‌های بررسی کیفیت داخلی مؤسسات می تواند نشانگر کیفیت حسابرسی باشد. این شاخص می تواند در طی زمان اطلاعات مقایسه‌ای برای ارزیابی سمت وسوی تلاش‌های مؤسسه برای بهبود کیفیت حسابرسی را ارائه کند. افزون براین، داشتن یافته‌های فراوان داخلی به همراه راه‌حل‌های مناسب، می تواند روش کاملی […]

مقاله علمی با منبع : بررسی تاثیر استقرار سیستم مدیریت ریسک به روش FMEA در …

تلاش درجهت تأمین رضایت مشتریان وارتقاء وبهبود ارائه خدمات موجودبهینه سازی تجهیزات وتأسیسات به منظور بهبود راندمان عملکرد شرکتایجاد بستری مناسب جهت بالا بردن سطح رضایتمندی کارکنانتلاش درجهت پیشگیری ازبروزحوادث درکلیه مراکزمتعلق به این شرکتافزایش مهارت کارکنان، با برگزاری دوره های آموزشی لازمایجاد بستر مناسب به منظور بهبود شرایط برقراری ارتباط مؤثر درون وبرون سازماناستفاده […]

مقاله علمی با منبع : بررسی تاثیر استقرار سیستم مدیریت ریسک به روش FMEA در واحد تدارکات کالا و …

آنالیز درخت خطا توسط H.R. Watson در سال ۱۹۶۲ و درآزمایشگاه های تلفن Bell و به درخواست نیروی هوایی آمریکا برای مطالعات قابلیت اطمینان و ایمنی سیستم های موشکی بالستیک بین قاره ای طرح ریزی شد .روش آنها برای تشریح و توصیف تجهیزات داده پردازی و همچنین تجزیه و تحلیل منطقی خطاهای آن مورد استفاده […]

جستجوی مقالات فارسی – بررسی تاثیر استقرار سیستم مدیریت ریسک به روش FMEA در واحد …

هدف از تدوین این روش اجرایی ، بیان ساختار مدیریت ریسک درحوزه فعالیت واحد تدارکات کالا وانبار در شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه غرب می باشد ، به طوری که بستری مناسب در زمینه های کاهش خسارت مالی ،اعتباری ،ایمنی و بهداشتی وهمچنین زیست محیطی ایجاد نماید.۲- دامنه کاربرد:این رویه درکلیه بخش های واحد […]

تحقیق دانشگاهی – بررسی تاثیر استقرار سیستم مدیریت ریسک به روش FMEA در …

۳-۲ نوع تحقیق ۳۹۳-۲-۱ رویکرد کمی ۴۱۳-۲-۲ رویکرد کیفی ۴۲۳-۲-۳ رویکرد ترکیبی ۴۴۳-۳- روش تحقیق: ۴۷۳-۴ روش و ابزار گردآوری اطلاعات: ۴۹۳-۴-۱ تکنیک دلفی: ۴۹۳-۴-۲ روش طوفان مغز ۵۰۳-۵ مدلهای مرتبط جهت ارزیابی ریسک ۵۰۳-۵-۱ روش What if 50۳-۵-۲ روش HAZOP 50۳-۵-۳ Fault Tree Analysis (FTA) 51۳-۵-۴ روش FMEA : 51۴-۱ مقدمه ۵۴۴-۲- ساختار مدیریت […]