رابطه بین عدالت سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان گمرکات استان گیلان با توجه …

۳-۷-۲) مراحل مدل معادلات ساختاریفرایندهای تجزیه و تحلیل ساختارهای کوواریانس شامل گام هایی است که به محقق توصیه می شود تا حتما به صورت متوالی این گامها را طی کند. این گام ها عباتند از(پایگاه اینترنتی آینده پژوهی) :.مراحل بیان مدلمدل معادلات ساختاری با بیان مدلی که می خواهد تخمین زده شود، شروع می شود […]

ادراکات مصرف کننده از الزامات و پیامدهای مسئولیت اجتماعی سازمان- قسمت ۴۵

وقتی محقق علاقهمند به تبیین و تعیین متغیرهای مهمی که به مساله مرتبط می‌شوند می باشد ، این بررسی «پژوهش همبستگی» نامیده میشود. گاهی اوقات سعی بر آن است تا از طریق انواع تحلیل همبستگی یا رگرسیون و تجزیه و تحلیل مسیر، نوعی روابط علت و معلولی برقرار شود . این که یک بررسی چه […]

مقاله دانشگاهی – تاثیر تغییر هیئت مدیره بر رابطه میان صورت های مالی …

۲-۱۰-۴) اهداف و رهبری استراتژیک…………………………………………………………………………………۶۴۲-۱۰-۵) کمیته استراتژی…………………………………………………………………………………………………..۶۶۲-۱۰-۶) کمیته حسابرسی………………………………………………………………………………………………….۶۷۲-۱۰-۷) نقش مدیر عامل و دیگر مدیران ارشد اجرایی……………………………………………………….. ۶۸۲-۱۰-۸) مقایسه تغییرات اعضای هیئت نظارت با تغییرات اعضای هیئت اجرایی…………………….. ۶۸بخش پنجم ) مدیریت۲-۱۱) مدیریت و تحول سازمانی………………………………………………………………………………………..۷۱۲-۱۱-۱) تحول سازمانی……………………………………………………………………………………………………۷۲۲-۱۱-۲) نقش مدیریت و نیروی انسانی در تحول سازمانی……………………………………………………۷۳۲-۱۱-۳) نظارت و کنترل به عملکرد مدیران………………………………………………………………………..۷۶۲-۱۱-۴) جلب مشارکت کارکنان […]