دسته بندی علمی – پژوهشی : رابطه گرایش به استفاده از خدمات ارتباطی نوین پست و ویژگیهای کیفیت …

اکنون این مجموعه را نگاه کنید : توکل به خدا و قضا و قدر، کار مال خر است، دنیا همش دو روزه، مقصر اصلی استعمار است، این ها هم یک مجموعه هماهنگ را تشکیل می دهند (فرهنگ سنتی ایران). نکته این جاست که به صورت مکانیکی نه از این نظام می توان چیزی بدان نظام […]

رابطه بین عدالت سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان گمرکات استان گیلان …

متغیر میزان آلفا ۱ عدالت توزیعی ۸۹۵/۰ ۲ عدالت رویه ای ۸۹۹/۰ ۳ عدالت تعاملی ۹۰۶/۰ ۴ تمایل به ترک شغل ۸۵۱/۰ ۵ حمایت سازمانی ۸۶۷/۰ ۶ تعهد سازمانی ۸۷۹/۰ همانطور که مشاهده می شود، تمامی متغیر های تحقیق از پایایی لازم برخوردار هستند.۳-۷)معرفی تکنیک های آماری جهت تجزیه و تحلیل داده هادر این تحقیق […]

بررسی راهکارهای مناسب جهت بهینه سازی مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم …

در بخش بعدی، الگوریتم خود تثبیتی کاملا توزیع شده ای را برای بهینه سازی طول عمر در شبکه حسگر بی سیم ارائه می کنیم. ابتدا روی فرمولاسیون حالت قانونی تمرکز می کنیم و سپس الگوریتم را ارائه می کنیم که شامل تنها دو قاعده می باشد و اثبات های صحت را ارائه می کنیم.۴-۶ فرمولاسیون […]

بررسی راهکارهای مناسب جهت بهینه سازی مصرف انرژی در شبکه های حسگر …

این پروتکل سعی در افزایش طول عمر شبکه با رسیدن به سطح بالایی از کارایی انرژی و مصرف انرژی یکنواخت در بین همه گره های شبکه دارد.این پروتکل سعی در کاهش تاخیری که داده در طول مسیرش برای رسیدن به سینک، تحمل می کند دارد.مدل شبکه ای که به وسیله این پروتکل بررسی می شود، […]