بررسی تاثیر تبلیغات برند گوشی سامسونگ بر قصد خرید مشتریان آن- قسمت ۵

۴-۳-۴-۱- همسانی درونی ………………………………………………………………………………………………….. ۶۴۴-۳-۴-۲- روایی تشخیص مدل …………………………………………………………………………………………… ۶۷۴-۳-۵- ارزیابی مدل ساختاری (آزمون و تحلیل فرضیات) …………………………………………………………….. ۷۰۴-۳-۶- تجزیه و تحلیل فرضیه ها ……………………………………………………………………………………………….…