رابطه بین عدالت سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان گمرکات استان گیلان با توجه …

۴-۴) بررسی نرمال بودن متغیر های اصلی تحقیقدر این بخش از فصل چهارم تحقیق به بررسی نرمال بودن متغیرهای اصلی تحقیق با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنف پرداخته می شود.متغیر های تحقیق دارای توزیع نرمال می باشد:متغیر های تحقیق دارای توزیع نرمال نمی باشد:جدول۴-۸) آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای متغیر وابسته تحقیق برای دانلود متن کامل پایان نامه […]

رابطه بین عدالت سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان گمرکات استان گیلان …

متغیر میزان آلفا ۱ عدالت توزیعی ۸۹۵/۰ ۲ عدالت رویه ای ۸۹۹/۰ ۳ عدالت تعاملی ۹۰۶/۰ ۴ تمایل به ترک شغل ۸۵۱/۰ ۵ حمایت سازمانی ۸۶۷/۰ ۶ تعهد سازمانی ۸۷۹/۰ همانطور که مشاهده می شود، تمامی متغیر های تحقیق از پایایی لازم برخوردار هستند.۳-۷)معرفی تکنیک های آماری جهت تجزیه و تحلیل داده هادر این تحقیق […]

مقاله – رابطه عوامل شناختی توانمندسازی با ساختار سازمانی در بین مدیران آموزش و پرورش منطقه …

۲-۱۵-۳- مدل مالاک و کارزتد ……………………………………………………………………………………..۴۹۲-۱۵-۴- مدل اسپریتزر ………………………………………………………………………………………………..۵۰بخش دو: ساختار سازمانی۲-۲- ساختارسازمانی ……………………………………………………………………………………………………………۵۲۲-۲-۱- تعیین کننده های ساختار ………………………………………………………………………………….۵۶۲-۲-۲- ابعاد ساختارسازمانی ………………………………………………………………………………………..۵۶۲-۲-۲-۱- پیچیدگی …………………………………………………………………………………………..۵۶۲-۲-۲-۲- رسمیت ……………………………………………………………………………………………۵۸۲-۲-۲-۳- تمرکز ………………………………………………………………………………………………۶۰۲-۲-۲-۴- اهمیت عدم تمرکز ……………………………………………………………………………..۶۱۲-۲-۳- عوامل اثر پذیر از ساختار سازمانی …………………………………………………………………….۶۲۲-۲-۳-۱- ارتباطات سازمانی ………………………………………………………………………………۶۲۲-۲-۳-۲- تصمیم گیری …………………………………………………………………………………….۶۳۲-۲-۴- انواع ساختارهای سازمانی ………………………………………………………………………………..۶۴۲-۲-۴-۱- ساختار ساده ……………………………………………………………………………………..۶۵۲-۲-۴-۲- بوروکراسی ماشینی …………………………………………………………………………….۶۷۲-۲-۴-۳- […]