تخمین پارامترهای شبکه قدرت بر اساس کمیات بهره برداری اندازه گیری شده …

شکل ‏۲‑۳: متغیرهای اندازهگیریبا استفاده از مختصات کارتیزین، برای هر خط مشابه شکل ‏۲‑۲ سه مؤلفه ولتاژ برای شینها وجود دارد. همچنین ۴ مؤلفه جریان نیز وجود دارد؛ بنابراین ۷ اندازهگیری برای هر خط حاصل خواهد شد که با در نظر گرفتنq مجموعه اندازهگیری، به طور کلی ۷q اندازهگیری وجود دارد. از طرف دیگر با […]

تخمین پارامترهای شبکه قدرت بر اساس کمیات بهره برداری اندازه گیری شده …

(‏۲‑۳)که در آن(‏۲‑۴)بوسیله رابطه (۲-۲۴) و با تکرار می‌توان متغیرهای حالت سیستم را بدست آورد؛ اما باید دقت داشت که این مقادیر با خطا همراه هستند چرا که پارامترهایی که در اختیار الگوریتم تخمین حالت قرار دادهایم با خطا همراه هستند. بر این اساس بود که برای حل این مشکل و تصحیح مقدار پارامترها الگوریتمهایی […]

دسترسی به منابع مقالات : تخمین پارامترهای شبکه قدرت بر اساس کمیات بهره برداری اندازه گیری شده …

که در آن G ماتریس بهره سیستم است که در انتهای تخمین حالت سیستم قابل‌محاسبه خواهد بود. بردار n بعدی زیر را تعریف میکنیم:(‏۲‑۱۷)که مؤلفه‌های آن به صورت زیر خواهد بود:(‏۲‑۱۸)با استفاده از رابطه (۲-۱۶) و (۲-۱۷) رابطه (۲-۱۵) به صورت زیر در خواهد آمد:(‏۲‑۱۹)در رابطه بالا برای محاسبه ep، ابتدا ys را از رابطه زیر […]

تخمین پارامترهای شبکه قدرت بر اساس کمیات بهره برداری اندازه گیری شده بهنگام …

(‏۲‑۳۲)که در آن x و p مقادیر صحیح متغیرهای حالت و پارامترهای صحیح شبکه هستند و v(k) بردار خطای اندازهگیری در نمونه kام و h رابطه جبری است که مقادیر اندازهگیری شده را در هر نمونه زمانی به‌به مقادیر صحیح متغیرهای حالت و پارامترهای صحیح شبکه ارتباط میدهد. برای تخمین پارامتر رابطه زیر را مینیمم […]

تخمین پارامترهای شبکه قدرت بر اساس کمیات بهره برداری اندازه گیری شده بهنگام با استفاده از …

تخمین پارامتر خواهد بود ][۲][. در گذشته اندازهگیری کمیتهای سیستم قدرت توسط سیستمهای اندازهگیری سنتی صورت میگرفته است. این سیستمها از دقت مناسبی برخوردار نبودند. مشکل دیگر این سیستمها همزمان نبودن عملکرد آن‌ها بود. در یک زیرسیستم که به صورت مجزا کار میکند، همزمانسازی به معنای گسترده معنا نخواهد داشت؛ چرا که یک سیگنال پالس […]

رابطه بین عدالت سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان گمرکات استان گیلان با توجه …

۳-۷-۲) مراحل مدل معادلات ساختاریفرایندهای تجزیه و تحلیل ساختارهای کوواریانس شامل گام هایی است که به محقق توصیه می شود تا حتما به صورت متوالی این گامها را طی کند. این گام ها عباتند از(پایگاه اینترنتی آینده پژوهی) :.مراحل بیان مدلمدل معادلات ساختاری با بیان مدلی که می خواهد تخمین زده شود، شروع می شود […]

رابطه بین عدالت سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان گمرکات استان …

شاخص (Goodness of fit index) GFI مقدار نسبی واریانس ها و کوواریانس ها را به گونه مشترک از طریق مدل ارزیابی می کند، دامنه تغییرات GFI بین صفر و یک می باشد مقدار GFI باید برابر یا بزرگ تر از ۹۰/۰ باشد. (وبلاگ سنجش و اندازه گیری محمدحسین ضرغامی).نسبت x/df فاقد یک معیار ثابت برای یک مدل […]