Showing: 1 - 3 of 3 RESULTS

مقاله علمی با منبع : رابطه گرایش به استفاده از خدمات ارتباطی نوین پست و ویژگیهای کیفیت زندگی …

ارسال و توزیع واکسن، سرم و دارو مربوط به دام و طیور، حمل و ارسال فرآورده های لبنی مراکز خرید، توزیع خوراک دام و طیور و علوفه، توزیع شیر پاستوریزه بین عاملین فروش، توزیع شیر پاستوریزه درب منزل و دریافت بهای شیر بصورت ماهانه از طریق پست مالی، ارسال اسناد مربوط به دامپروری، اخذ پروانه …

بررسی موانع پیاده‌سازی تجارت الکترونیکی کالاهای ورزشی در استان آذربایجان‌شرقی- قسمت ۲۰

۱ ۰۳۸/۰ موانع مدیریتی ۰۰۳/۰ ۱۰۱/۰ ۶۵۸/۲ ۱ ۱۰۳/۰ موانع قانونی ۷۲۱/۰ ۰۹۹/۰ ۰۷۸/۲ ۱ ۰۱۲/۰ ثابت ۶۵۷/۱ ۳۲۹/۰ ۹۷۷/۳ ۱ ۰۴۶/۰ فصل پنجمبحث و نتیجه‌گیریمقدمهدر این فصل، نخست خلاصهای از تحقیق ارائه شده و سپس نتایج حاصل، در قالب اهداف تحقیق، مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. در ادامه، یافتههای تحقیق با دستاوردهای تحقیق …

فایل – بررسی رابطه بین چرخه ی عمر با ساختار سرمایه شرکت های صنعت …

ارزش بازار شرکت بر ارزش دفتری شرکت لگاریتم درآمد خالص حاصل از فروش سود خالص تقسیم بر دارایی ها یا بازده دارایی ها  مدل مفهومیالف) متغیر(های) مستقلمراحل چرخه ی عمر به عنوان متغییر های مستقل تعریف شده اند که شامل مراحل رشد، بلوغ و افول می باشد. در این پژوهش به دلیل غیر فعال بودن …