بررسی تاثیر تبلیغات برند گوشی سامسونگ بر قصد خرید مشتریان آن- قسمت ۱۴

متغیر تمایل[۴۱]میزانی که یک تبلیغ، باعث ایجاد تمایل در مخاطب جهت خرید کالا یا خدمت می گردد.به گفته ( همان ) تحریک میل افراد مرحله دشواری است. تبلیغ کننده باید بداند که مشتریان هدف چگونه فکر می کنند. پیام تبلیغاتی باید بتواند مشتری را متقاعد کند که کالایی که قصد معرفی و عرضه آن را […]

بررسی تاثیر تبلیغات برند گوشی سامسونگ بر قصد خرید مشتریان آن- قسمت ۱۱

فرضیه ۱۱ : شناخت بر روی قصد خرید اثر مستقیم دارد.در تحقیقی تحت عنوان ” بررسی ساختارهای اثربخشی حمایت های مالی ورزشی و روابط نظری بین آنها درمیان طرفداران ورزش فوتبال در ایران ” که توسط محققان گیلانی نیا و عباس زاده صورت پذیرفته به بررسی فرضیه ” آگاهی ( شناخت ) هواداران تیمها ( مشتریان […]

بررسی تاثیر تبلیغات برند گوشی سامسونگ بر قصد خرید مشتریان آن- قسمت ۸

بررسی ارتباط بین احساسات و قصد خریدفرضیات پژوهش :فرضیه ۱ : جنبه های کاربردی تبلیغات بر روی شناخت اثر مستقیم دارد.فرضیه ۲ : جنبه های کاربردی تبلیغات بر روی درگیری اثر مستقیم دارد.فرضیه ۳ : جنبه های کاربردی تبلیغات بر روی اعتماد اثر مستقیم دارد.فرضیه ۴ : جنبه های کاربردی تبلیغات بر روی نگرش اثر مستقیم دارد.فرضیه ۵ : جنبه […]

بررسی تاثیر تبلیغات برند گوشی سامسونگ بر قصد خرید مشتریان آن- قسمت ۶

جدول ۴-۶ (توزیع فراوانی متغیر شغل پاسخ دهندگان در نمونه) ……………………………………………………………. ۵۸جدول ۴-۷ (توزیع فراوانی متغیر رشته در نمونه) ………………………………………………………………………………… ۵۹جدول ۴-۸ (نتایج آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف در نمونه) ……………………………………………………………. ۶۱جدول ۴-۹ (نتایج تحلیل عاملی تاییدی) ……………………………………………………………………………………………. ۶۵جدول ۴-۱۰ (بررسی مقادیر (AVE) و پایایی مرکب) …………………………………………………………………………. ۶۷جدول ۴-۱۱ (نتایج بار مقطعی گویهها) …………………………………………………………………………………………….. ۶۷جدول ۴-۱۲ […]

بررسی تاثیر تبلیغات برند گوشی سامسونگ بر قصد خرید مشتریان آن- قسمت …

مقدمه :در این فصل سعی می شود مسئله پژوهش و ابعاد آن تشریح شود. بدین منظور ابتدا مسئله مورد پژوهش و گستره آن معرفی می گردد و پس از آن اهمیت و ضرورت پژوهش مطرح می شود. سپس اهداف پژوهش که بایستی در این پژوهش به آن دست یافت بیان می گردد. در ادامه، سوالات […]

جستجوی مقالات فارسی – بررسی تاثیر تبلیغات برند گوشی سامسونگ بر قصد خرید مشتریان آن- قسمت …

 روش تجزیه و تحلیل داده ها :دو دسته پردازش اصلی به طور عمده در تحقیقات مختلف بر روی داده ها انجام می شود. برای اینکار از آمار  توصیفی و آمار استنباطی استفاده می گردد.در آمار توصیفی که معمولا به توصیف داده ها می پردازد از شاخص های تمایل مرکزی و شاخص های پراکندگی برای بیان […]

بررسی تاثیر تبلیغات برند گوشی سامسونگ بر قصد خرید مشتریان آن- قسمت ۳

۱-۸-۱- قلمرو مکانی ……………………………………………………………………………………………………………….. ۷۱-۸-۲- قلمرو زمانی ……………………………………………………………………………………………………………….. ۷۱-۹ – روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه …………………………………………………………………………………….. ۷۱-۱۰ – ابزار و شیوه گردآوری داده ها ……………………………………………………………………………………………… ۷۱-۱۱ – روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………….. ۷۱-۱۲ – واژه های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………. ۸۱-۱۳ – خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش۲-۱ – مقدمه […]