بررسی تاثیر تبلیغات برند گوشی سامسونگ بر قصد خرید مشتریان آن- قسمت ۶

جدول ۴-۶ (توزیع فراوانی متغیر شغل پاسخ دهندگان در نمونه) ……………………………………………………………. ۵۸جدول ۴-۷ (توزیع فراوانی متغیر رشته در نمونه) ………………………………………………………………………………… ۵۹جدول ۴-۸ (نتایج آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف در نمونه) ……………………………………………………………. ۶۱جدول ۴-۹ (نتایج تحلیل عاملی تاییدی) ……………………………………………………………………………………………. ۶۵جدول ۴-۱۰ (بررسی مقادیر (AVE) و پایایی مرکب) …………………………………………………………………………. ۶۷جدول ۴-۱۱ (نتایج بار مقطعی گویهها) …………………………………………………………………………………………….. ۶۷جدول ۴-۱۲ […]

بررسی اثرات توسعه ورزش بر فرآیند جهانی‌شدن ایران ۹۳- قسمت ۱۲

۲- رشد سریع جمعیت جهان از قرن نوزدهم به بعد که به‌تدریج آهنگ تندتری پیدا کرد و صفحه زمین را از ۵/۶ تا ۵/۷ میلیارد نفوس پر کرد. درحالی‌که پیش از آن، یعنی از بدو تاریخ تا قرن مذکور تعداد نفوس به ۵/۱ میلیارد هم نرسیده بود.۳- انقلاب صنعتی که از اواخر قرن هجدهم آغاز […]