فایل دانشگاهی – بررسی دینامیک درهم تنیدگی کیوبیت ها در محیط غیرمارکوفی۹۲- قسمت ۱۸

در این فصل نیز سازوکار حفظ درهمتنیدگی در محیطهای مارکوفی و غیرمارکوفی را برای دینامیک سه کیوبیتی مورد مطالعه قرار خواهیم داد و روشی برای حفظ درهمتنیدگی دربازه زمان طولانی پیدا میکنیم. همچنین متوجه میشویم که اثر غیرمارکوفی در دینامیک سه کیوبیتی برای حفظ درهمتنیدگی بسیار مهم میباشد.۶-۱ معرفی مدلدر این بخش ما سه قسمت […]

متن کامل – بررسی دینامیک درهم تنیدگی کیوبیت ها در محیط غیرمارکوفی۹۲- قسمت ۱۲

در تقریب بورن- مارکوفی معادلهای مانند رد فیلد[۵۷] یا مادر[۵۸] حاصل میشود که برای سامانهی کوانتومی باز است. اساس این تقریب در بسیاری از همدوسیهای کوانتومی به صورت یک سامانهی کوانتومی منفرد که به طور برگشت ناپذیر با محیط جریان پیدا میکند. همچنین دینامیک ناهمدوسی به صورت آهنگ واپاشی نمایش داده میشود.در صورتیکه محیط حافظهدار باشد یعنی […]

پژوهش – بررسی دینامیک درهم تنیدگی کیوبیت ها در محیط غیرمارکوفی۹۲- قسمت ۱۳

همچنین نشان دهندهی حالت میدان حاوی یک فوتون درمد ام میباشد. با بکار بردن معادلهی شرودینگر رابطهی (۲٫۲) و رابطهی تحول زمانی (۴٫۸)، معادلات حاکم به صورت ذیل هستند،(۴٫۹) ،(۴٫۱۰) ،در روابط بالا نقطهی بالا نویس نشان دهندهی مشتق نسبت به زمان است. حال اگر رابطهی (۴٫۱۰) را در ضرب کنیم خواهیم داشت،(۴٫۱۱)اکنون اگر در طرفین رابطهی […]

بررسی دینامیک درهم تنیدگی کیوبیت ها در محیط غیرمارکوفی۹۲- قسمت ۱۴

،سپس تقریب مارکوفی را اتخاذ میکنیم،(۴٫۲۰)رابطهی (۴٫۲۰) یعنی در نظر گرفتن تقریبی که متغیر دینامیکی فقط به زمان حال بستگی دارد. بر اساس فیزیکی فرض میشود که زمان همبستگی محیط با شاخص زمانی سامانه به طور تقریب یکسان باشد و از هرگونه تحولات قبل از این زمان همبستگی، صرف نظر میشود. این بیان به این […]

تحقیق – بررسی دینامیک درهم تنیدگی کیوبیت ها در محیط غیرمارکوفی۹۲- قسمت ۱۵

در مرحله بعدی، تحول زمانی آهنگ واپاشی ، خلوص و عامل ناهمدوسیرا با در نظر گرفتن تقریب غیرمارکوفی و جفتشدگی ضعیف بررسی میکنیم. محاسبهی معادلهی دیفرانسل انتگرالی در تقریب غیرمارکوفی را در پیوست (الف) نشان دادهایم و با توجه به همان شاخصهای قبلی استفاده شده در تقریب مارکوفی در نظر گرفتهایم. نمودارهای بدست آمده نمودار ۴٫۲ […]

بررسی دینامیک درهم تنیدگی کیوبیت ها در محیط غیرمارکوفی۹۲- قسمت ۱۱

(۳٫۲) ،که در آن ،در رابطهی (۳٫۲) داریم،،تلاقی بین دو سامانهی یک و دو است در حالیکه سامانهی سوم مجزاست.،تلاقی بین دو سامانهی یک و سه در حالیکه سامانهی دوم مجزاست.تلاقی بین دو سامانهی دو و سه در حالیکه سامانهی یک مجزاست. بنابراین تلاقی بین سه سامانه به صورت زیر بدست خواهد آمد،به همین ترتیب داریم،،که […]

فایل – بررسی دینامیک درهم تنیدگی کیوبیت ها در محیط غیرمارکوفی۹۲- قسمت ۳

۲-۴اصول موضوعه مکانیک کوانتومی و اصل برهمنهش…………………………………………………………… ۱۱۲-۵ضرب تانسوری فضاهای برداری………………………………………………………………………………………. ۱۳۲-۶ماتریس چگالی…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۲-۷ماتریس پاؤلی………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۲-۸بیت کلاسیکی و کوانتومی……………………………………………………………………………………………… ۱۷فصل سوم (ناهمدوسی کوانتومی، درهمتنیدگی کوانتومی و معیاراندازهگیری آن)…………………………………………………………………………….. ۱۹۳-۱ ناهمدوسی کوانتومی……………………………………………………………………………………………………… ۱۹۳-۲درهمتنیدگی سامانههای کوانتومی……………………………………………………………………………………… ۱۹۳-۳معیارهای اندازهگیری درهمتنیدگی……………………………………………………………………………………. ۲۱۳-۳-۱تلاقی……………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱۳-۳-۲ درهمتنیدگی برای سه کیوبیتیها……………………………………………………………………………….. ۲۲۳-۳-۳ کران پایین تلاقی برای سامانههای کوانتومی چند قسمتی………………………………………………… ۲۳فصل چهارم (بررسی دینامیک […]

سامانه پژوهشی – بررسی دینامیک درهم تنیدگی کیوبیت ها در محیط غیرمارکوفی۹۲- قسمت ۴

لیست شکلهاشکل ۲٫۱نمایش یک کیوبیت به وسیلهی الکترون دو ترازه در اتم………………………………………….۱۸شکل۱٫۴نمایش تقریب مارکوفی برای ثابت جفتشدگی ضعیف در تک کیوبیت…………………۳۷شکل ۲٫۴نمایش تقریب غیرمارکوفی برای ثابت جفتشدگی ضعیف در تک کیوبیت…………..۳۷شکل ۴٫۳نمایش تقریب مارکوفی و غیرمارکوفی برای ثابت جفتشدگی قوی درتک کیوبیت…………………………………………………………………………………………………………………………….۳۸شکل ۴٫۴نمایش تقریب مارکوفی و غیرمارکوفی برای تأثیر بسامد قطع درتک کیوبیت…………………………………………………………………………………………………………………………….۳۹شکل ۱٫۵نمایش زیر […]