جستجوی مقالات فارسی – مبانی و اصول تعالیم سلوکی اهل‌بیت و تأثیر آن بر تصوف- قسمت …

زراره، بُرید، محمد بن مسلم و ابوبصیر به‌عنوان مستودع سرّ اهل‌بیت موصوف گردیده‌اند.[۵۵] شیخ مفید، مفضل بن عمر را بطانه (رازدار امام صادق) خوانده است.[۵۶] امام صادق به سفیان ثوری فرمودند: «تو مورد تعقیب دستگاه هستی و در پیرامون ما جاسوسان خلیفه هستند، تو را طرد نمی‌کنم، اما از نزد ما برو». جابر بن یزید جعفی که […]