تحقیق – تاثیر هوش هیجانی و اعتماد بر عملکرد کارکنان در صنعت بیمه- قسمت ۳۰

ارزیابی عملکرد فردی کارکنان سنجش هزینه؛سنجش کارآیی، اثربخشی و بهره وری؛سنجش کمیت و کیفیت کار؛سنجش انگیزه و روحیه همکاری؛سنجش میزان وفاداری و رضایت کلی از فرد. ارزیابی عملکرد بخشی از یک سازمان سنجش هزینه؛سنجش کارآیی، اثربخشی و بهره وری؛سنجش کمیت و کیفیت کار؛سنجش میزان رضایت از واحد. ارزیابی عملکرد مدیران مدل های رفتاری رهبری؛نظریه های […]

مقاله دانشگاهی – تاثیر تغییر هیئت مدیره بر رابطه میان صورت های مالی …

۲-۱۰-۴) اهداف و رهبری استراتژیک…………………………………………………………………………………۶۴۲-۱۰-۵) کمیته استراتژی…………………………………………………………………………………………………..۶۶۲-۱۰-۶) کمیته حسابرسی………………………………………………………………………………………………….۶۷۲-۱۰-۷) نقش مدیر عامل و دیگر مدیران ارشد اجرایی……………………………………………………….. ۶۸۲-۱۰-۸) مقایسه تغییرات اعضای هیئت نظارت با تغییرات اعضای هیئت اجرایی…………………….. ۶۸بخش پنجم ) مدیریت۲-۱۱) مدیریت و تحول سازمانی………………………………………………………………………………………..۷۱۲-۱۱-۱) تحول سازمانی……………………………………………………………………………………………………۷۲۲-۱۱-۲) نقش مدیریت و نیروی انسانی در تحول سازمانی……………………………………………………۷۳۲-۱۱-۳) نظارت و کنترل به عملکرد مدیران………………………………………………………………………..۷۶۲-۱۱-۴) جلب مشارکت کارکنان […]