مقاله – مبانی و اصول تعالیم سلوکی اهل‌بیت و تأثیر آن بر تصوف- قسمت …

در اول ذکر آرد انس با یار در آخر ذکر از انس است و دیدار[۳۹۷]دوام ذکر: پیوستگی در ذکر موجب می‏شود که دل چنان به آن انس گیرد که همواره به آن متذکر می‏شود. سالک چه بخواهد و چه نخواهد در هر حالتی که باشد، چه در خواب، چه بیداری، دل آن را تکرار می‏کند. این […]

پژوهش دانشگاهی – تاثیر مهارتهای ارتباطی مدیران(همدلی، مثبت گرایی، تساوی) بر رضایت شغلی کارکنان- قسمت ۲۳

دلگرم سازیدلگرم سازی[۲۹] فرایندی است که بر منابع و استعداد فرد بر افزایش اعتماد به نفس و پذیرش خود توجهمی کند و بر هر منبع یا توانمندیی که می تواند تبدیل به دارایی و قدرت شود متمرکز می گردد. دلگرم سازی نوعی تجربه هیجانی است که به تصمیمات شناختی فرد منتقل می شود. در دلگرم سازی […]