جستجوی مقالات فارسی – رشته علوم اجتماعی گرایش پژوهش علوم اجتماعی بررسی تأثیر عوامل محیط …

من قصد دارم برای چندین سال در این محله اقامت داشته باشم. هویت مکانی زندگی در این محله چیزهای زیادی را در مورد اینکه من چه کسی هستم، می‌گوید. من بسیار به این محله دلبستهام. من با این محله شناخته میشوم. این محله برای من بسیار خاص و ویژه است. وابستگی مکانی این بهترین محله […]