تخمین پارامترهای شبکه قدرت بر اساس کمیات بهره برداری اندازه گیری شده بهنگام …

جایابی بهینه واحدهای اندازه‌گیری فازوری به منظور تخمین حالت و پارامترهای سیستمماهیت این مسئله جایابی به گونه‌ای است که برای حل، از روشهای بهینهسازی معمول نمیتوان استفاده کرد. در این مسئله به جای متغیرهای پیوسته و گسسته با حالتهای مختلف انتخاب بسته‌های تخمینگر (قرارگیری واحدهای اندازه‌گیری فازوری) بر روی شبکه سروکار خواهیم داشت. این مسئله […]

مقاله – مطالعه تطبیقی تعهدات متعاملین در بیع الکترونیکی و سنتی۹۳- قسمت ۸

از لحاظ شکل نوشتاری قرارداد الکترونیکی، درحقوق ایران و اکثرکشورها، طرفین قرارداد میتوانند حسب قانون مربوطه با مراجعه به مراکز خدمات رسانی گواهی امضای الکترونیکی،شکل کتبی قراردادهای خود را با امضای الکترونیکی تایید شده از طرف مرجع مزبور، معتبر سازند. ولی در حال حاضر، نسبت به قراردادهای رسمی، مانند قرارداده های خرید و فروش اموال […]