بررسی راهکارهای مناسب جهت بهینه سازی مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم …

در بخش بعدی، الگوریتم خود تثبیتی کاملا توزیع شده ای را برای بهینه سازی طول عمر در شبکه حسگر بی سیم ارائه می کنیم. ابتدا روی فرمولاسیون حالت قانونی تمرکز می کنیم و سپس الگوریتم را ارائه می کنیم که شامل تنها دو قاعده می باشد و اثبات های صحت را ارائه می کنیم.۴-۶ فرمولاسیون […]

بررسی راهکارهای مناسب جهت بهینه سازی مصرف انرژی در شبکه های حسگر …

این پروتکل سعی در افزایش طول عمر شبکه با رسیدن به سطح بالایی از کارایی انرژی و مصرف انرژی یکنواخت در بین همه گره های شبکه دارد.این پروتکل سعی در کاهش تاخیری که داده در طول مسیرش برای رسیدن به سینک، تحمل می کند دارد.مدل شبکه ای که به وسیله این پروتکل بررسی می شود، […]

بررسی راهکارهای مناسب جهت بهینه سازی مصرف انرژی در شبکه های حسگر …

سیاستهای تصدیق وصول بسته هاسیاستهای کنترل جریان۳-۷ روشهای مسیریابی۳-۷-۱ روش ارسال سیل آساارسال سیل آسا، یک تکنیک متداول است که غالباً برای کشف مسیر و انتشار اطلاعات در شبکه های باسیم و یا شبکه های موردی بیسیم به کار گرفته می شود.استراتژی مسیریابی در این روش بسیار ساده است و بر روی نگهداری توپولوژی شبکه […]