بررسی راهکارهای مناسب جهت بهینه سازی مصرف انرژی در شبکه های حسگر …

سیاستهای تصدیق وصول بسته هاسیاستهای کنترل جریان۳-۷ روشهای مسیریابی۳-۷-۱ روش ارسال سیل آساارسال سیل آسا، یک تکنیک متداول است که غالباً برای کشف مسیر و انتشار اطلاعات در شبکه های باسیم و یا شبکه های موردی بیسیم به کار گرفته می شود.استراتژی مسیریابی در این روش بسیار ساده است و بر روی نگهداری توپولوژی شبکه […]