سایت مقالات فارسی – ادراکات مصرف کننده از الزامات و پیامدهای مسئولیت اجتماعی سازمان- قسمت ۵

جدول ۴-۱۰ . KMO و آزمون بارتلت ۱۲۹جدول ۴-۱۱ . اشتراکات اولیه ۱۲۹جدول ۴-۱۲٫ ماتریس چرخش یافته نهایی ۱۳۰جدول ۴-۱۳٫ ماتریس چرخش یافته نهایی پس از حذف سوالات غیر مرتبط ۱۳۰جدول ۴-۱۴ . بار عاملی متغیرها ۱۳۲جدول ۴-۱۵٫ شاخص های نیکویی برازش متغیرهای برون زا ۱۳۳جدول ۴-۱۶ . همبستگی بین متغیرهای برون زا (آزمون بررسی […]