بررسی تاثیر نوع رفتار معلم هنگام برگزاری امتحان (ریاضی) در نتایج ارزشیابی …

ارائه بازخورد منظم و معتبر به دانش‌آموزان و تشویق آنان به یادگیری؛قضاوت درباره پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان از طریق سنجش عملکرد آنان؛ فعالیت‌های بعد از تدریس: توصیف میزان پیشرفت تحصیلی برای دانش‌آموزان در ارتباط با اهداف آموزشی؛ارائه گزارش روشن به دانشجویان در مورد نقاط قوت و ضعف آنان؛ثبت و گزارش نتایج سنجش برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها به‌منظور:الف) […]

بررسی تاثیر استقرار سیستم مدیریت ریسک به روش FMEA در واحد …

۲) مطالعه رفتار در وضعیت طبیعی به جای وضعیت های نظری؛۳) اهمیت دادن به تجربه؛۴) مرکزیت دادن به تعبیر و تفسیر در فرایند پژوهشقوم نگاری: روش قوم نگاری احتمالاً قدیمی ترین و معمولترین رویکرد در پژوهش های کیفی است. با رواج بیشتر روش های کیفی پژوهش، رویکرد قوم نگاری طرفداران بیشتری در این حوزه های […]