تحقیق دانشگاهی – بررسی تاثیر استقرار سیستم مدیریت ریسک به روش FMEA در …

۳-۲ نوع تحقیق ۳۹۳-۲-۱ رویکرد کمی ۴۱۳-۲-۲ رویکرد کیفی ۴۲۳-۲-۳ رویکرد ترکیبی ۴۴۳-۳- روش تحقیق: ۴۷۳-۴ روش و ابزار گردآوری اطلاعات: ۴۹۳-۴-۱ تکنیک دلفی: ۴۹۳-۴-۲ روش طوفان مغز ۵۰۳-۵ مدلهای مرتبط جهت ارزیابی ریسک ۵۰۳-۵-۱ روش What if 50۳-۵-۲ روش HAZOP 50۳-۵-۳ Fault Tree Analysis (FTA) 51۳-۵-۴ روش FMEA : 51۴-۱ مقدمه ۵۴۴-۲- ساختار مدیریت […]