بررسی تاثیر استقرار سیستم مدیریت ریسک به روش FMEA در …

انتخاب مدیریتی در بازار:مدیران برای انتخاب بهترین گزینه در بازار چهار مورد زیر را پیش روی دارند :تصمیم گرفتن برای ورود فوری به بازارانجام اقدام احتیاطی از طریق ارائه خدمات آزمایشی اندکدر حال حاضر عملی انجام ندادن، ولی محفوظ نگهداشتن حقوق برای اقدامات آتی؛تصمیم گرفتن برای عدم ورود به بازار.به عنوان مثال، شرایط شامل روندهای […]