مقاله علمی با منبع : بررسی تاثیر استقرار سیستم مدیریت ریسک به روش FMEA در واحد تدارکات کالا و …

آنالیز درخت خطا توسط H.R. Watson در سال ۱۹۶۲ و درآزمایشگاه های تلفن Bell و به درخواست نیروی هوایی آمریکا برای مطالعات قابلیت اطمینان و ایمنی سیستم های موشکی بالستیک بین قاره ای طرح ریزی شد .روش آنها برای تشریح و توصیف تجهیزات داده پردازی و همچنین تجزیه و تحلیل منطقی خطاهای آن مورد استفاده […]

جستجوی مقالات فارسی – بررسی تاثیر استقرار سیستم مدیریت ریسک به روش FMEA در واحد …

هدف از تدوین این روش اجرایی ، بیان ساختار مدیریت ریسک درحوزه فعالیت واحد تدارکات کالا وانبار در شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه غرب می باشد ، به طوری که بستری مناسب در زمینه های کاهش خسارت مالی ،اعتباری ،ایمنی و بهداشتی وهمچنین زیست محیطی ایجاد نماید.۲- دامنه کاربرد:این رویه درکلیه بخش های واحد […]

تحقیق دانشگاهی – بررسی تاثیر استقرار سیستم مدیریت ریسک به روش FMEA در …

۳-۲ نوع تحقیق ۳۹۳-۲-۱ رویکرد کمی ۴۱۳-۲-۲ رویکرد کیفی ۴۲۳-۲-۳ رویکرد ترکیبی ۴۴۳-۳- روش تحقیق: ۴۷۳-۴ روش و ابزار گردآوری اطلاعات: ۴۹۳-۴-۱ تکنیک دلفی: ۴۹۳-۴-۲ روش طوفان مغز ۵۰۳-۵ مدلهای مرتبط جهت ارزیابی ریسک ۵۰۳-۵-۱ روش What if 50۳-۵-۲ روش HAZOP 50۳-۵-۳ Fault Tree Analysis (FTA) 51۳-۵-۴ روش FMEA : 51۴-۱ مقدمه ۵۴۴-۲- ساختار مدیریت […]