دسته بندی علمی – پژوهشی : ادراکات مصرف کننده از الزامات و پیامدهای مسئولیت اجتماعی سازمان- قسمت ۲۲

بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی در سازمان نویسندگان دراین پژوهش، دراستای تبیین مسئولیت اجتماعی سازمان و رابطه آن با سرمایه اجتماعی، نخست به تعریف مسئولیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی پرداخته و ضمن توصیف ابعاد و مؤلفه های آنها، رابطه مندی هریک از دو مقوله، مورد تحلیل قرار گرفته است.سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوینی […]

بررسی تاثیر استقرار سیستم مدیریت ریسک به روش FMEA در واحد …

با توجه به ماهیت ، این تحقیق را می توان از نوع کاربردی در نظر گرفت.دسته بندی روش های تحقیق بر اساس نحوه گردآوری داده ها:سرمد معتقد است پژوهش ها براساس نحوه گردآوری داده ها به دو دسته تقسیم می شوند: تحقیق توصیفی و تحقیق آزمایشیالف)تحقیق توصیفی یا غیر آزمایشی شامل ۵ دسته است: پیمایشی، […]

منابع مقالات علمی : بررسی تاثیر استقرار سیستم مدیریت ریسک به روش FMEA در …

رشد کسب و کار از طریق ریسک پذیری ریسک پذیری قسمت جدایی ناپذیر هر کسب و کاری است. همچنان که دکتر پیتردراکر در دهه ۱۹۷۰ عنوان کرد، “فعالیت اقتصادی یعنی بکارگیری منابع کنونی برای کی آینده نامطمئن”. تنها چیزی که در مورد آینده قطعی است، عدم اطمینان و ریسک است. بررسیهای تاریخی که توسط دکتر […]