بررسی تاثیر استقرار سیستم مدیریت ریسک به روش FMEA در واحد …

۲) مطالعه رفتار در وضعیت طبیعی به جای وضعیت های نظری؛۳) اهمیت دادن به تجربه؛۴) مرکزیت دادن به تعبیر و تفسیر در فرایند پژوهشقوم نگاری: روش قوم نگاری احتمالاً قدیمی ترین و معمولترین رویکرد در پژوهش های کیفی است. با رواج بیشتر روش های کیفی پژوهش، رویکرد قوم نگاری طرفداران بیشتری در این حوزه های […]