رابطه بین عدالت سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان گمرکات استان گیلان با …

روش اجرای تحقیق۳-۱مقدمهبی تردید توسعه کمی و کیفی جوامع، همگی مرهون تصمیم سازیهایی است که بر پایه تحقیقات علمی صورت می گیرد(خاکی،۱۳۸۷،ص ۸۶). تحقیق، فرآیندی است که از طریق آن می توان درباره ناشناخته به جستجو پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم را کسب کرد. در این فرآیند از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل […]

جستجوی مقالات فارسی – ادراکات مصرف کننده از الزامات و پیامدهای مسئولیت اجتماعی سازمان- قسمت ۴۷

تجزیه و تحلیل درست و علمی داده‌های پژوهش جزجدایی ناپذیر انجام پژوهش‌های علمی قلمداد می‌شود. چه بسا پژوهش‌های بسیاری که علیرغم در اختیار داشتن داده‌های درست، به خاطر تشخیص و اجرای نادرست آماری، یافته‌هایشان از خطای بالا و قابلیت اتکای پایینی برخوردار است (حبیب پور و صفری، ۱۳۸۸، ص ۱۳). البته تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش به […]

مقاله دانشگاهی – بررسی رابطه بین چرخه ی عمر با ساختار سرمایه شرکت های صنعت …

– نمازی و شیرزاده(۱۳۸۴)،به بررسی رابطه بین ساختار سرمایه با سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر نوع صنعت پرداخته اند. در مجموع اطلاعات ۱۰۸ شرکت در بازه زمانی ۱۳۷۵-۱۳۷۹ جمع آوری شده و به این نتیجه رسیده اند که میان ساختار سرمایه و سودآوری رابطه ی مثبت وجود […]

سایت مقالات فارسی – بررسی رابطه بین چرخه ی عمر با ساختار سرمایه شرکت های صنعت خودرویی پذیرفته …

شناسایی ساختار سرمایه شرکت های صنعت خودروی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد تئوری توازن پایدار تامین مالی از سال ۸۰- ۸۹شناسایی رابطه ی بین هر یک از مراحل چرخه ی عمر با ساختار سرمایه شرکت های صنعت خودرو پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۸۰- ۸۹۵ – سوالات […]

بررسی رابطه بین چرخه ی عمر با ساختار سرمایه شرکت های صنعت خودرویی پذیرفته …

فصل اول: کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………….۲۳۱ – مقدمه …………………………………………………………………………………………………………۲۴۱- ۲- بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………..۲۴۱- ۳- اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………۲۷۱- ۴ – اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………….۲۸۱-۴-۱- هدف اصلی…………………………………………………………………………………………..۲۸۱-۴-۲-اهداف فرعی ………………………………………………………………………………………….۲۸۱- ۵ – سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………….۲۹۱-۵ – ۱- سوال اصلی…………………………………………………………………………………………..۲۹۱-۵-۲- سوالات فرعی…………………………………………………………………………………………۲۹۱-۶ – تعریف واژگان عملیاتی…………………………………………………………………………………………۳۰۱ -۷ – قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۳۲۱-۷-۱- قلمرو موضوعی……………………………………………………………………………………….۳۲۱-۷-۲- قلمرو زمانی……………………………………………………………………………………………۳۲۱-۷-۳- قلمرو مکانی…………………………………………………………………………………………..۳۲ جامعه آماری تحقیق…………………………………………………………………………………………..۳۲روش شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………………..۳۳۱-۹-۱- از نظر هدف…………………………………………………………………………………………..۳۳۱-۹-۲- از نظر روش…………………………………………………………………………………………..۳۳ ابزارهای […]

سامانه پژوهشی – بررسی رابطه بین چرخه ی عمر با ساختار سرمایه شرکت های صنعت …

 پیشینه تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………..۷۴۲-۳-۲-۱- تحقیقات داخلی انجام شده در رابطه با چرخه ی عمر ………………………………..۷۴۲-۳-۲-۲- تحقیقات داخلی انجام شده در رابطه با ساختار سرمایه ……………………………….۷۵فصل سوم: روش شناسی تحقیق………………………………………………………………………………..۸۱۳-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..۸۲ سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………..۸۲سوال اصلی………………………………………………………………………………………….۸۲سوالات فرعی ………………………………………………………………………………………۸۲متغییر های تحقیق…………………………………………………………………………………………….۸۳متغییرهای تحقیق برای محاسبات چرخه عمر………………………………………………………۸۳متغییر های تحقیق برای محاسبات ساختار سرمایه…………………………………………………۸۳مدل مفهومی …………………………………………………………………………………………………۸۵روش تحقیق………………………………………………………………………………………………….۸۶از نظر هدف…………………………………………………………………………………………۸۶از نظر روش………………………………………………………………………………………….۸۷۳-۵-۲-۱- انواع روش رگرسیون……………………………………………………………………۸۷۳-۵-۲-۱-۱- رگرسیون سری زمانی…………………………………………………۸۸۳-۵-۲-۱-۲- […]