مقاله دانشگاهی – تاثیر تغییر هیئت مدیره بر رابطه میان صورت های مالی …

۲-۱۰-۴) اهداف و رهبری استراتژیک…………………………………………………………………………………۶۴۲-۱۰-۵) کمیته استراتژی…………………………………………………………………………………………………..۶۶۲-۱۰-۶) کمیته حسابرسی………………………………………………………………………………………………….۶۷۲-۱۰-۷) نقش مدیر عامل و دیگر مدیران ارشد اجرایی……………………………………………………….. ۶۸۲-۱۰-۸) مقایسه تغییرات اعضای هیئت نظارت با تغییرات اعضای هیئت اجرایی…………………….. ۶۸بخش پنجم ) مدیریت۲-۱۱) مدیریت و تحول سازمانی………………………………………………………………………………………..۷۱۲-۱۱-۱) تحول سازمانی……………………………………………………………………………………………………۷۲۲-۱۱-۲) نقش مدیریت و نیروی انسانی در تحول سازمانی……………………………………………………۷۳۲-۱۱-۳) نظارت و کنترل به عملکرد مدیران………………………………………………………………………..۷۶۲-۱۱-۴) جلب مشارکت کارکنان […]