دسترسی به منابع مقالات : تخمین پارامترهای شبکه قدرت بر اساس کمیات بهره برداری اندازه گیری شده …

که در آن G ماتریس بهره سیستم است که در انتهای تخمین حالت سیستم قابل‌محاسبه خواهد بود. بردار n بعدی زیر را تعریف میکنیم:(‏۲‑۱۷)که مؤلفه‌های آن به صورت زیر خواهد بود:(‏۲‑۱۸)با استفاده از رابطه (۲-۱۶) و (۲-۱۷) رابطه (۲-۱۵) به صورت زیر در خواهد آمد:(‏۲‑۱۹)در رابطه بالا برای محاسبه ep، ابتدا ys را از رابطه زیر […]

جستجوی مقالات فارسی – بررسی رابطه بین چرخه ی عمر با ساختار سرمایه شرکت های صنعت خودرویی پذیرفته شده در …

در مرحله رشد چرخه عمر اندازه شرکت بیش از اندازه شرکت های در مرحله ظهور بوده و میزان فروش و درآمد ها نیز نسبت به مرحله ظهور بیشتر است. منافع مالی نیز بیشتر در دارایی های مولد سرمایه گذاری شده، شرکت از انعطاف پذیری بیشتری در شاخص های نقدینگی برخوردار است. نسبت سود تقسیمی در این طیف […]