تخمین پارامترهای شبکه قدرت بر اساس کمیات بهره برداری اندازه گیری شده بهنگام …

(‏۲‑۳۲)که در آن x و p مقادیر صحیح متغیرهای حالت و پارامترهای صحیح شبکه هستند و v(k) بردار خطای اندازهگیری در نمونه kام و h رابطه جبری است که مقادیر اندازهگیری شده را در هر نمونه زمانی به‌به مقادیر صحیح متغیرهای حالت و پارامترهای صحیح شبکه ارتباط میدهد. برای تخمین پارامتر رابطه زیر را مینیمم […]

بررسی دینامیک درهم تنیدگی کیوبیت ها در محیط غیرمارکوفی۹۲- قسمت ۱۴

،سپس تقریب مارکوفی را اتخاذ میکنیم،(۴٫۲۰)رابطهی (۴٫۲۰) یعنی در نظر گرفتن تقریبی که متغیر دینامیکی فقط به زمان حال بستگی دارد. بر اساس فیزیکی فرض میشود که زمان همبستگی محیط با شاخص زمانی سامانه به طور تقریب یکسان باشد و از هرگونه تحولات قبل از این زمان همبستگی، صرف نظر میشود. این بیان به این […]

بررسی دینامیک درهم تنیدگی کیوبیت ها در محیط غیرمارکوفی۹۲- قسمت ۱۱

(۳٫۲) ،که در آن ،در رابطهی (۳٫۲) داریم،،تلاقی بین دو سامانهی یک و دو است در حالیکه سامانهی سوم مجزاست.،تلاقی بین دو سامانهی یک و سه در حالیکه سامانهی دوم مجزاست.تلاقی بین دو سامانهی دو و سه در حالیکه سامانهی یک مجزاست. بنابراین تلاقی بین سه سامانه به صورت زیر بدست خواهد آمد،به همین ترتیب داریم،،که […]