بررسی تاثیر نوع رفتار معلم هنگام برگزاری امتحان (ریاضی) در نتایج ارزشیابی دانش …

جدول (۱۱-۴)آماره های توصیفی میانگین نمره دانش آموران دختر مقطع متوسطه دوم در گروه کنترل………………………………..۸۹جدول (۱۲-۴)آماره های توصیفی میانگین نمره دانش آموران دختر مقطع متوسطه دوم در گروه آزمایش……………………………..۹۰جدول (۱۳-۴)توزیع نمرات جمعیت نمونه بر حسب گروه کنترل و آزمایش در مقطع ابتدایی…………………………………………..۹۱جدول (۱۴-۴)توزیع فراوانی جمعیت نمونه بر حسب نمره گروه کنترل بر حسب جنسیت در […]

پژوهش دانشگاهی – بررسی تاثیر نوع رفتار معلم هنگام برگزاری امتحان (ریاضی) در نتایج ارزشیابی دانش آموزان …

نمودارشماره(۱۰-۴)توزیع نمرات دختران گروه کنترل دوره متوسطه اول (پایه هفتم)…………………………………………………………۸۵نمودارشماره(۱۱-۴)توزیع نمرات دختران گروه آزمایش دوره متوسطه اول (پایه هفتم)……………………………………………………..۸۶نمودارشماره(۱۲-۴)توزیع نمرات پسران گروه کنترل دوره متوسطه دوم(پایه دهم)……………………………………………………………۸۷نمودارشماره(۱۳-۴)توزیع نمرات پسران گروه آزمایش دوره متوسطه دوم (پایه دهم)………………………………………………………..۸۸نمودارشماره(۱۴-۴)توزیع نمرات دختران گروه کنترل دوره متوسطه دوم (پایه دهم)…………………………………………………………۸۹نمودارشماره(۱۵-۴)توزیع نمرات دختران گروه آزمایش دوره متوسطه دوم (پایه دهم)………………………………………………………۹۰فهرست شکل […]