بررسی تاثیر نوع رفتار معلم هنگام برگزاری امتحان (ریاضی) در نتایج ارزشیابی دانش …

جدول (۱۱-۴)آماره های توصیفی میانگین نمره دانش آموران دختر مقطع متوسطه دوم در گروه کنترل………………………………..۸۹جدول (۱۲-۴)آماره های توصیفی میانگین نمره دانش آموران دختر مقطع متوسطه دوم در گروه آزمایش……………………………..۹۰جدول (۱۳-۴)توزیع نمرات جمعیت نمونه بر حسب گروه کنترل و آزمایش در مقطع ابتدایی…………………………………………..۹۱جدول (۱۴-۴)توزیع فراوانی جمعیت نمونه بر حسب نمره گروه کنترل بر حسب جنسیت در […]