بررسی تاثیر تبلیغات برند گوشی سامسونگ بر قصد خرید مشتریان آن- قسمت ۱۴

متغیر تمایل[۴۱]میزانی که یک تبلیغ، باعث ایجاد تمایل در مخاطب جهت خرید کالا یا خدمت می گردد.به گفته ( همان ) تحریک میل افراد مرحله دشواری است. تبلیغ کننده باید بداند که مشتریان هدف چگونه فکر می کنند. پیام تبلیغاتی باید بتواند مشتری را متقاعد کند که کالایی که قصد معرفی و عرضه آن را […]

سایت مقالات فارسی – مبانی و اصول تعالیم سلوکی اهل‌بیت و تأثیر آن بر تصوف- قسمت ۲۵

ــــــــــ ، شخصیات قلقه فی الاسلام، قاهره: سینا،چاپ اول: ۱۹۱۷٫برسی، حافظ رجب، مشارق أنوار الیقین، بیروت: مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.بقلی شیرازی، روزبهان، تفسیر عرائس البیان فی حقائق القرآن، بیروت: دار الکتب العلمیه، چاپ اول، ۲۰۰۸ م.ــــــــــ ، مشرب الأرواح، بیروت: دار الکتب العلمیه، چاپ اول، ۱۴۲۶ق.بونی، احمد بن علی، شمس المعارف الکبری، بیروت: موسسه النور للمطبوعات، چاپ دوم، […]

بررسی اثرات توسعه ورزش بر فرآیند جهانی‌شدن ایران ۹۳- قسمت ۸۲

۴ طبق جدول ۴-۲۰ بر اساس آزمون تحلیل عاملی مرتبه دوم و با توجه به بار عاملی بهدستآمده و همچنین با توجه به میانگین به‌دست‌آمده برای هر بعد مشخص شد که توسعه ورزش بیشترین تأثیر را بر، بعد اقتصادی با بار عاملی ۹۹/۰ و میانگین۴۱/۵ و پس‌ازآن به ترتیب بر بعد اجتماعی با بار عاملی […]