بررسی راهکارهای مناسب جهت بهینه سازی مصرف انرژی در شبکه های حسگر …

این پروتکل سعی در افزایش طول عمر شبکه با رسیدن به سطح بالایی از کارایی انرژی و مصرف انرژی یکنواخت در بین همه گره های شبکه دارد.این پروتکل سعی در کاهش تاخیری که داده در طول مسیرش برای رسیدن به سینک، تحمل می کند دارد.مدل شبکه ای که به وسیله این پروتکل بررسی می شود، […]