تخمین پارامترهای شبکه قدرت بر اساس کمیات بهره برداری اندازه گیری شده …

۴۶۵۷L 1L 2L 3L 4L 5L 6شکل ‏۳‑۸: جایابی بهینه در شبکه ۷ شینه با در نظر گرفتن شینهای تزریق صفر۱۲۳۴۶۵۷L 1L 2L 3L 4L 5L 6شکل ‏۳‑۹: جایابی بهینه در شبکه ۷ شینه بدون در نظر گرفتن شینهای تزریق صفردر این شبکه فرض کنید شین شماره ۳ و ۴ شینهای تزریق صفر هستند. در […]

تخمین پارامترهای شبکه قدرت بر اساس کمیات بهره برداری اندازه گیری شده …

gS bS ySgR bR yR gS bS ySgR bR yR gS bS ySgR bR yR پارامترهای خطوط em1 fm1em2 fm2em3 fm3 em1 fm1em2 fm2 em1 fm1 ولتاژ شین وسط با فرض ثابت بودن ۶ پارامتر خطوط در طول اندازهگیریها، مطابق با جدول ‏۳‑۱ با هر نمونه‌گیری جدید، ۲ مجهول جدید نیز که شامل مؤلفه‌های حقیقی و موهومی ولتاژ شین وسط هستند به تعداد مجهولات اضافه خواهد شد. بطوریکه برای n نمونه اندازهگیری، تعداد […]

دسترسی به منابع مقالات : تخمین پارامترهای شبکه قدرت بر اساس کمیات بهره برداری اندازه گیری شده …

که در آن G ماتریس بهره سیستم است که در انتهای تخمین حالت سیستم قابل‌محاسبه خواهد بود. بردار n بعدی زیر را تعریف میکنیم:(‏۲‑۱۷)که مؤلفه‌های آن به صورت زیر خواهد بود:(‏۲‑۱۸)با استفاده از رابطه (۲-۱۶) و (۲-۱۷) رابطه (۲-۱۵) به صورت زیر در خواهد آمد:(‏۲‑۱۹)در رابطه بالا برای محاسبه ep، ابتدا ys را از رابطه زیر […]

تخمین پارامترهای شبکه قدرت بر اساس کمیات بهره برداری اندازه گیری شده بهنگام با استفاده از …

تخمین پارامتر خواهد بود ][۲][. در گذشته اندازهگیری کمیتهای سیستم قدرت توسط سیستمهای اندازهگیری سنتی صورت میگرفته است. این سیستمها از دقت مناسبی برخوردار نبودند. مشکل دیگر این سیستمها همزمان نبودن عملکرد آن‌ها بود. در یک زیرسیستم که به صورت مجزا کار میکند، همزمانسازی به معنای گسترده معنا نخواهد داشت؛ چرا که یک سیگنال پالس […]

بررسی تاثیر استقرار سیستم مدیریت ریسک به روش FMEA در واحد …

با توجه به ماهیت ، این تحقیق را می توان از نوع کاربردی در نظر گرفت.دسته بندی روش های تحقیق بر اساس نحوه گردآوری داده ها:سرمد معتقد است پژوهش ها براساس نحوه گردآوری داده ها به دو دسته تقسیم می شوند: تحقیق توصیفی و تحقیق آزمایشیالف)تحقیق توصیفی یا غیر آزمایشی شامل ۵ دسته است: پیمایشی، […]

سامانه پژوهشی – تاثیر مهارتهای ارتباطی مدیران(همدلی، مثبت گرایی، تساوی) بر رضایت شغلی کارکنان- قسمت …

شادمانیحالت شادمانی و هیجان های مثبت تأثیر مهمی بر طول عمر دارند و علاوه بر این خلاقیت و حل مسئله را نیز تسهیل می کنند شادمانی دست کم دو جزء اساسی (شناختی و عاطفی) دارد . با این وجود که شادمانی متضاد افسردگی نیست اما نبود افسردگی شرط لازم برای رسیدن به شادمانی است.خوشبینی[۲۳]یک انتظار […]