رابطه بین عدالت سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان گمرکات استان …

شاید فرهنگ را نیز بتوان دریافت محیطی یا حتی ساخت قدرت و مسیر شکل گیری شبکه های تو در توی الیگارشیک تحلیل کرد. ولی باتوجه به اهمیت فوق العاده زبان و سایر مولفه های فرهنگی، بهتر است که فرهنگ عدالت پذیر از سایر عوامل موثر بر توسعه عدالت در سازمان متمایز گردد. هرچه زبان و […]

بررسی تاثیر تبلیغات برند گوشی سامسونگ بر قصد خرید مشتریان آن- قسمت ۵

۴-۳-۴-۱- همسانی درونی ………………………………………………………………………………………………….. ۶۴۴-۳-۴-۲- روایی تشخیص مدل …………………………………………………………………………………………… ۶۷۴-۳-۵- ارزیابی مدل ساختاری (آزمون و تحلیل فرضیات) …………………………………………………………….. ۷۰۴-۳-۶- تجزیه و تحلیل فرضیه ها ………………………………………………………………………………………………. ۷۳۴-۴ – خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۶فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات۵-۱ – مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۷۵-۲ – خلاصه پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………… ۷۷۵-۳ – نتایج پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۷۵-۴ – محدودیت های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………… ۸۰۵-۵ […]

دسته بندی علمی – پژوهشی : رشته علوم اجتماعی گرایش پژوهش علوم اجتماعی بررسی تأثیر عوامل محیط فیزیکی و …

یک محله از اجزای اجتماعی با بهرهگیری از اجزای فیزیکی تشکیل‌شده است. اجزای اجتماعی یک محله میتواند در نگرشها و رفتارهای همسایهها نشان داده شود، درحالی‌که اجزای فیزیکی در امکانات ارتباط برقرار کردن باهم و یا مکان‌هایی که در آن این نگرشها و رفتارها بازنمود پیدا میکند و به وقوع میپیوندد. ترکیب جنبه‌های فیزیکی و […]

بررسی راهکارهای مناسب جهت بهینه سازی مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم …

در بخش بعدی، الگوریتم خود تثبیتی کاملا توزیع شده ای را برای بهینه سازی طول عمر در شبکه حسگر بی سیم ارائه می کنیم. ابتدا روی فرمولاسیون حالت قانونی تمرکز می کنیم و سپس الگوریتم را ارائه می کنیم که شامل تنها دو قاعده می باشد و اثبات های صحت را ارائه می کنیم.۴-۶ فرمولاسیون […]

بررسی راهکارهای مناسب جهت بهینه سازی مصرف انرژی در شبکه های حسگر …

سیاستهای تصدیق وصول بسته هاسیاستهای کنترل جریان۳-۷ روشهای مسیریابی۳-۷-۱ روش ارسال سیل آساارسال سیل آسا، یک تکنیک متداول است که غالباً برای کشف مسیر و انتشار اطلاعات در شبکه های باسیم و یا شبکه های موردی بیسیم به کار گرفته می شود.استراتژی مسیریابی در این روش بسیار ساده است و بر روی نگهداری توپولوژی شبکه […]