رابطه بین عدالت سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان گمرکات استان گیلان با توجه …

بهترین سازمان برای کار کردن در آن برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید. ۲٫۹۸ ۱٫۱۹۰ ۱٫۴۱۵ تصمیم اشتباه کارکنان از انتخاب سازمان برای کار ۳٫۲۵ ۱٫۱۵۱ ۱٫۳۲۶ مطابق جدول بالا مشاهده می شود که میانگین پرسش یازدهم کمتر از دیگر سوالات در متغیر تعهد سازمانی بوده است، این سوال مربوط […]

رابطه بین عدالت سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان گمرکات استان گیلان …

نتیجه گیری و پیشنهادات۵-۱) مقدمهدر این فصل ابتدا نتایج حاصل از بررسی متغیرها و فرضیه های پژوهش بصورت خلاصه ارائه می گردد، سپس بر مبنای نتایج بدست آمده از آمار توصیفی و استنباطی، پیشنهادات، محدودیتها و در نهایت با پیشنهاد برای تحقیقات آتی خاتمه می یابد.۵-۲) نتایج آمار توصیفی۵-۲-۱) آمار توصیفی کلی متغیرهابا توجه به نتایج […]

رابطه بین عدالت سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان گمرکات استان …

شاخص برازش تطبیقی CFI بزرگتر از ۸/۰باشد ۹۷/۰ تائید شاخص برازش افزایشی IFI بزرگتر از ۸/۰باشد ۹۷/۰ تائید با توجه به نتایج بدست آمده می توان گفت که مدل تحقیق از نظر شاخص های معنی داری و برازش مورد تائید است.۴-۵)آزمون فرضیه ها:در این بخش نتایح حاصله از کاربرد روش های استنباطی در قالب مدل معادلات […]

رابطه بین عدالت سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان گمرکات استان گیلان …

متغیر میزان آلفا ۱ عدالت توزیعی ۸۹۵/۰ ۲ عدالت رویه ای ۸۹۹/۰ ۳ عدالت تعاملی ۹۰۶/۰ ۴ تمایل به ترک شغل ۸۵۱/۰ ۵ حمایت سازمانی ۸۶۷/۰ ۶ تعهد سازمانی ۸۷۹/۰ همانطور که مشاهده می شود، تمامی متغیر های تحقیق از پایایی لازم برخوردار هستند.۳-۷)معرفی تکنیک های آماری جهت تجزیه و تحلیل داده هادر این تحقیق […]

رابطه بین عدالت سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان گمرکات استان گیلان با …

روش اجرای تحقیق۳-۱مقدمهبی تردید توسعه کمی و کیفی جوامع، همگی مرهون تصمیم سازیهایی است که بر پایه تحقیقات علمی صورت می گیرد(خاکی،۱۳۸۷،ص ۸۶). تحقیق، فرآیندی است که از طریق آن می توان درباره ناشناخته به جستجو پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم را کسب کرد. در این فرآیند از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل […]

رابطه بین عدالت سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان گمرکات استان …

شاید فرهنگ را نیز بتوان دریافت محیطی یا حتی ساخت قدرت و مسیر شکل گیری شبکه های تو در توی الیگارشیک تحلیل کرد. ولی باتوجه به اهمیت فوق العاده زبان و سایر مولفه های فرهنگی، بهتر است که فرهنگ عدالت پذیر از سایر عوامل موثر بر توسعه عدالت در سازمان متمایز گردد. هرچه زبان و […]

رابطه بین عدالت سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان گمرکات استان گیلان …

۲-۴-۷-۶-۱)پیامدهای سازمانیدرک عدالت می تواند مبتنی بر پیروی سازمان از قوانین عدالت توزیعی (مثل برابری، مساوات یا نیاز) و همچنین توسط ارزش پیامدها باشد. بنابراین عدالت حداقل تا اندازه ای توسط ادراک مثبت یا منفی پیامدها از سوی ادراک کننده تعیین می شود.۲-۴-۷-۶-۲)رویه های سازمانیدرک عدالت همچنین وابسته به پیروی سازمان از قوانین عدالت رویه ای است. […]

تحقیق دانشگاهی – ادراکات مصرف کننده از الزامات و پیامدهای مسئولیت اجتماعی سازمان- قسمت ۳۰

نتایج پژوهش حاکی از آنست که اقدامات مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان بر ادراکات مصرف کننده از هویت سازمان – مصرف کننده ، جذابیت هویت سازمانی و ارزش برند تأثیر گذاشته که این امر وفاداری مصرف کننده را تحت الشعاع قرار می دهد . جدول ۲-۲-۴٫ مقایسه مطالعات مرتبط و انتخاب مدل مفهومی پژوهش سال نویسندگان […]

تاثیر مهارتهای ارتباطی مدیران(همدلی، مثبت گرایی، تساوی) بر رضایت شغلی کارکنان- قسمت …

تشویش: یکی از شرایط کلی است که ناخشنودی فرد از شغل را نشان می دهد و ممکن است به انحاء مختلف ظاهر شود. فرد ممکن است تمایل زیادی به شغل خود نداشته باشد و در محیط کار خواب آلود شود، فراموشکار شود و در کار بی دقتی کند و از شرایط کاری شکایت کند. دیر سر […]

تاثیر مهارتهای ارتباطی مدیران(همدلی، مثبت گرایی، تساوی) بر رضایت شغلی کارکنان- قسمت ۱۰

نمودار ۴-۱۴ هیستوگرام متغیر رضایت شغلی ………………………………………………….. ۱۱۰چکیدهبا مراجعه به سازمانهای مختلف و نگاهی عمیق و کارشناسانه به فرایند ارتباطات در این سازمانها این مسئله برای هر مشاهده گری آشکار می گردد، که یکی از مشکلات مهم که همواره در سازمانها حس شده و کارکنان سازمانها از آن گله مند هستند، عدم وجود مهارتهای ارتباطی […]