رابطه بین عدالت سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان گمرکات استان …

شاخص (Goodness of fit index) GFI مقدار نسبی واریانس ها و کوواریانس ها را به گونه مشترک از طریق مدل ارزیابی می کند، دامنه تغییرات GFI بین صفر و یک می باشد مقدار GFI باید برابر یا بزرگ تر از ۹۰/۰ باشد. (وبلاگ سنجش و اندازه گیری محمدحسین ضرغامی).نسبت x/df فاقد یک معیار ثابت برای یک مدل […]

تحقیق دانشگاهی – رابطه عوامل شناختی توانمندسازی با ساختار سازمانی در بین مدیران آموزش و …

۴-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………۸۸۴-۲- مشخصات توصیفی پاسخ‌دهندگان …………………………………………………………………………………..۸۹۴-۲-۱- میزان تحصیلات ……………………………………………………………………………………………………….۸۹۴-۲-۲- سنوات خدمت ………………………………………………………………………………………………………..۹۰۴-۲-۳- مقطع آموزشی ………………………………………………………………………………………………………….۹۱۴-۳- تحلیل استنباطی دادهها …………………………………………………………………………………………………..۹۲۴-۳-۱- آزمون کولموگروف – اسمیرونوف ……………………………………………………………………………..۹۲۴-۳-۲- تجزیه و تحلیل فرضیات ……………………………………………………………………………………………۹۳فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادات ……………………………………………………………………………………….۹۸منابع و ماخذ …………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۵ضمائم ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۹چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۴عنوان انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۵فهرست شکلهاشکل شماره (۲-۱) ساختار بلند ……………………………………………………………………………………………….۵۵شکل شماره (۲-۲) […]

منابع مقالات علمی : رابطه عوامل شناختی توانمندسازی با ساختار سازمانی در بین مدیران آموزش و پرورش …

طی سال‌ ۹۳۳-۷-۱- مکان تحقیقالف- جامعه آماری:این تحقیق از نظر قلمرو مکانی شامل مدیران اداره آموزش وپرورش کاشان میباشد۱-۸- روشهای مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‌ها:برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.۱-۹- تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح:عوامل شناختی توانمند سازیمجموعه […]

جستجوی مقالات فارسی – رابطه عوامل شناختی توانمندسازی با ساختار سازمانی در بین مدیران آموزش و پرورش …

تاریخ:شماره:پیوست:واحد نراق«تعهدنامه اصالت رساله یا پایان نامه»اینجانب مریم مشکی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته مدیریت دولتی- مدیریت تشکیلات و روشها که در تاریخ -/-/۱۳۹۳ از پایان نامه خود تحت عنوان «رابطه عوامل شناختی توانمندسازی با ساختار سازمانی در بین مدیران آموزش و پرورش منطقه کاشان» با کسب نمره و درجه دفاع نمودهام […]

مقاله – رابطه عوامل شناختی توانمندسازی با ساختار سازمانی در بین مدیران آموزش و پرورش منطقه …

۲-۱۵-۳- مدل مالاک و کارزتد ……………………………………………………………………………………..۴۹۲-۱۵-۴- مدل اسپریتزر ………………………………………………………………………………………………..۵۰بخش دو: ساختار سازمانی۲-۲- ساختارسازمانی ……………………………………………………………………………………………………………۵۲۲-۲-۱- تعیین کننده های ساختار ………………………………………………………………………………….۵۶۲-۲-۲- ابعاد ساختارسازمانی ………………………………………………………………………………………..۵۶۲-۲-۲-۱- پیچیدگی …………………………………………………………………………………………..۵۶۲-۲-۲-۲- رسمیت ……………………………………………………………………………………………۵۸۲-۲-۲-۳- تمرکز ………………………………………………………………………………………………۶۰۲-۲-۲-۴- اهمیت عدم تمرکز ……………………………………………………………………………..۶۱۲-۲-۳- عوامل اثر پذیر از ساختار سازمانی …………………………………………………………………….۶۲۲-۲-۳-۱- ارتباطات سازمانی ………………………………………………………………………………۶۲۲-۲-۳-۲- تصمیم گیری …………………………………………………………………………………….۶۳۲-۲-۴- انواع ساختارهای سازمانی ………………………………………………………………………………..۶۴۲-۲-۴-۱- ساختار ساده ……………………………………………………………………………………..۶۵۲-۲-۴-۲- بوروکراسی ماشینی …………………………………………………………………………….۶۷۲-۲-۴-۳- […]

ادراکات مصرف کننده از الزامات و پیامدهای مسئولیت اجتماعی سازمان- قسمت ۴۴

ادراک خطر(ریسک ادراک شده) ۵ ۶۸۱/۰ ۷۳۴/۰ اعتماد مصرف کننده ۶ ۷۸۹/۰ ۸۲۲/۰ وفاداری مصرف کننده ۶ ۸۰۳/۰ ۸۹۶/۰ آلفای کل ۳۰ ۸۴۵/۰ ۸۶۷/۰ ۳-۸٫روش‌های آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‌هاتجزیه و تحلیل اطلاعات عبارت است از روشی که از طریق آن کل فرایند پژوهشی، از انتخاب مساله تا دسترسی به یک نتیجه […]

دسترسی به منابع مقالات : ادراکات مصرف کننده از الزامات و پیامدهای مسئولیت اجتماعی سازمان- قسمت ۴۶

CFI≥۹۰% ۹۵% IFI IFI≥۹۰% ۹۵% RMR RMR≤۵% ۲٫۸% GFI GFI≥۹۰% ۹۶% AGFI AGFI≥۸۰% ۹۵% χ χ۳> ۹۹۰٫ ۳-۱۰٫ متغیرها و اندازه های مورد استفادهمتغیر یک مفهوم است که بیش ازدو یا چندارزش یا عدد به آن اختصاص داده می شود . ویژگی هایی را که پژوهشگر مشاهده یا اندازه گیری می کند، «متغیر» نامیده می […]

ادراکات مصرف کننده از الزامات و پیامدهای مسئولیت اجتماعی سازمان- قسمت ۳۲

*از آنجا که مدل مطرح شده در جریان تحقیق توسط پژوهشگران تدوین و ارائه شده است بنابر این برای کاربردی شدن نیازمند آزمون بیشتری می باشد نتایج پژوهش حاکی از تایید روابط بین مسئولیت اجتماعی سازمان و ارزش ویژه برند، CSR و جذابیت هویت سازمانی، ارزش ویژه برند و جذابیت هویت سازمانی، CSR و هویت […]

بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ارزشگذاری بیش از حد در شرکت‌های پذیرفته شده در …

در صورتی که آماره محاسبه شده آزمون بزرگتر از آماره بحرانی باشد و یا سطح معنی‌داری محاسبه شده کوچکتر از ۰۵/۰ باشد، نشان دهنده‌ی این است که حداقل یکی از متغیرهای مستقل دارای ضریب رگرسیون معنی‌دار است و یا رابطه خطی بین دو متغیر وجود دارد.برای آزمون ضریب جزئی رگرسیون از آزمون استفاده می‌شود. در […]

بررسی اثرات توسعه ورزش بر فرآیند جهانی‌شدن ایران ۹۳- قسمت ۲۱

۱۲ ۹۴/۰ ۵ اثرات توسعه ورزش بر بعد فرهنگی جهانی‌شدن ۱۲ ۹۲/۰ ۶ دیدگاه کلی پاسخدهندگان در خصوص میزان اثرات جهانی‌شدن بر توسعه ورزش ۱۵ ۹۷/۰ ۳-۶ روش جمع‌آوری داده‌هاگردآوری داده‌ها در این پژوهش به‌صورت کلی به دو بخش تقسیم ‌شد:بخش اول در انجام این تحقیق جمع‌آوری اطلاعات لازم در زمینه مبانی نظری و ادبیات […]