تحقیق دانشگاهی – بررسی اثرات استخلاف آلکیل بر خواص ساختاری و الکترونی پلی تیوفن با استفاده …

پلیاستیلن[۱۲] اولین پلیمر مزدوجی بود که رسانایی آن مورد توجه قرار گرفت و تحقیقات درباره آن آغاز شد. پژوهشهایی که در مورد این پلیمر صورت گرفت نشان داد که سنتز آن به شکل فیلم پلیمری و همچنین تقویت[۱۳] آن با عوامل اکسنده و کاهندهای چون هالوژنها و ترکیباتی مثل FeCl3 I2 , تاثیر بسیار زیادی بر افزایش رسانایی این پلیمر دارد. […]

پژوهش – بررسی دینامیک درهم تنیدگی کیوبیت ها در محیط غیرمارکوفی۹۲- قسمت ۱۳

همچنین نشان دهندهی حالت میدان حاوی یک فوتون درمد ام میباشد. با بکار بردن معادلهی شرودینگر رابطهی (۲٫۲) و رابطهی تحول زمانی (۴٫۸)، معادلات حاکم به صورت ذیل هستند،(۴٫۹) ،(۴٫۱۰) ،در روابط بالا نقطهی بالا نویس نشان دهندهی مشتق نسبت به زمان است. حال اگر رابطهی (۴٫۱۰) را در ضرب کنیم خواهیم داشت،(۴٫۱۱)اکنون اگر در طرفین رابطهی […]