پژوهش – رابطه گرایش به استفاده از خدمات ارتباطی نوین پست و ویژگیهای کیفیت زندگی شهری …

۵-۱۱-۲-۲-موانع نهادیاعتقاد بر این بوده است که چارچوب نهادی جوامع جهان سوم (که با خاص گرایی، تاثیرپذیری و انتظارات وسیع توصیف و مشخص می گردد)، به طور اخص مساعد برای نوسازی نبوده است. با نگاهی به گذشته، مشخص می شود که تا چه اندازه تلاش های اندکی برای ایجاد تعدیل ساختاری و تغییر نهادی انجام […]

فایل دانشگاهی – ارزیابی تأثیر درآمدهای ناشی از زکات بر مصرف کلان در اقتصاد ایران- قسمت ۶

١- درآمد از مزد و حقوق – بخش دولتی و عمومی ٢- درآمد از مزد و حقوق – بخش خصوصی ٣- درآمد از مشاغل آزاد کشاورزی ۴- درآمد از مشاغل آزاد غیر کشاورزی۵- درآمدهای متفرقه (نظیرحقوق بازنشستگی، درآمد ازمحل اجاره املاک ومستغلات و…)۶- درآمد حاصل از فروش کالاهای دست دومدر سطح کلان نیز درآمد ملی […]

تاثیر مهارتهای ارتباطی مدیران(همدلی، مثبت گرایی، تساوی) بر رضایت شغلی کارکنان- قسمت …

تشویش: یکی از شرایط کلی است که ناخشنودی فرد از شغل را نشان می دهد و ممکن است به انحاء مختلف ظاهر شود. فرد ممکن است تمایل زیادی به شغل خود نداشته باشد و در محیط کار خواب آلود شود، فراموشکار شود و در کار بی دقتی کند و از شرایط کاری شکایت کند. دیر سر […]