تخمین پارامترهای شبکه قدرت بر اساس کمیات بهره برداری اندازه گیری شده …

همان طور که در قسمتهای قبل توضیح داده شد می‌توان جایابی بهینه را به منظور تخمین حالت و پارامترهای سیستم به طور همزمان انجام داد. هر یک از خطوط سیستم هنگامی رویتپذیر هستند که در یکی از بسته‌های ۳تایی تخمین قرار بگیرد. برای اجرای الگوریتم جایابی بهینه واحدهای اندازه‌گیری فازوری با هدف تخمین حالت و […]

تخمین پارامترهای شبکه قدرت بر اساس کمیات بهره برداری اندازه گیری شده …

۴۶۵۷L 1L 2L 3L 4L 5L 6شکل ‏۳‑۸: جایابی بهینه در شبکه ۷ شینه با در نظر گرفتن شینهای تزریق صفر۱۲۳۴۶۵۷L 1L 2L 3L 4L 5L 6شکل ‏۳‑۹: جایابی بهینه در شبکه ۷ شینه بدون در نظر گرفتن شینهای تزریق صفردر این شبکه فرض کنید شین شماره ۳ و ۴ شینهای تزریق صفر هستند. در […]

تخمین پارامترهای شبکه قدرت بر اساس کمیات بهره برداری اندازه گیری شده بهنگام …

جایابی بهینه واحدهای اندازه‌گیری فازوری به منظور تخمین حالت و پارامترهای سیستمماهیت این مسئله جایابی به گونه‌ای است که برای حل، از روشهای بهینهسازی معمول نمیتوان استفاده کرد. در این مسئله به جای متغیرهای پیوسته و گسسته با حالتهای مختلف انتخاب بسته‌های تخمینگر (قرارگیری واحدهای اندازه‌گیری فازوری) بر روی شبکه سروکار خواهیم داشت. این مسئله […]

تخمین پارامترهای شبکه قدرت بر اساس کمیات بهره برداری اندازه گیری شده …

شکل ‏۲‑۳: متغیرهای اندازهگیریبا استفاده از مختصات کارتیزین، برای هر خط مشابه شکل ‏۲‑۲ سه مؤلفه ولتاژ برای شینها وجود دارد. همچنین ۴ مؤلفه جریان نیز وجود دارد؛ بنابراین ۷ اندازهگیری برای هر خط حاصل خواهد شد که با در نظر گرفتنq مجموعه اندازهگیری، به طور کلی ۷q اندازهگیری وجود دارد. از طرف دیگر با […]

تخمین پارامترهای شبکه قدرت بر اساس کمیات بهره برداری اندازه گیری شده بهنگام با استفاده از …

تخمین پارامتر خواهد بود ][۲][. در گذشته اندازهگیری کمیتهای سیستم قدرت توسط سیستمهای اندازهگیری سنتی صورت میگرفته است. این سیستمها از دقت مناسبی برخوردار نبودند. مشکل دیگر این سیستمها همزمان نبودن عملکرد آن‌ها بود. در یک زیرسیستم که به صورت مجزا کار میکند، همزمانسازی به معنای گسترده معنا نخواهد داشت؛ چرا که یک سیگنال پالس […]